Lagervare Insekter

Lagervareinsekter - biologi og adferd

De vanligste lagervareinsektene er brunsvart melbille, rismelbille, sagtannet melbille, stor melbille, husklanner, tobakksbille, brødbille, tørrfruktmøll og melmøll.

Insekter som legger egg på mat

Det er veldig vanlig at disse artene legger eggene sine, og de kan det bli mange av, på eller i matvarene. e ( egg, larve, puppe og voksenstadium ) i eller i tilknytning til tørrvarene.

Mange av artene er små og vanskelig å oppdage. Artene er avhengig av forholdsvis høye temperaturer. Gunstige temperaturer sammen med dårlig strategisk renhold og god tid til å utvikle seg, gir det beste livsgrunnlaget for lagervareinsektene. Noen av billene kan leve i opptil 3 år!

Insekter - forurensing av varepartier

Lagervareinsektene kan medføre store problemer for næringsmiddelprodusenter, grossister og dagligvarebutikker. Store mengder tørrvarer kasseres hvert år på grunn av lagervareinsekter. Hos produsentene tilstoppes rør, trakter, siler, filter og lignende og medfører driftsstans.

I infiserte varepartier som lagres over lang tid kan antallet biller/møll bli formidabelt. I en privat husholdning kan et angrep medføre at man kaster det meste av husets tørrvarer samt foreta behandling av kjøkken og tilstøtende rom.

Insekter - bekjempelse og forebyggende tiltak

Lagervareinsekter er benevnelsen på tropiske bille- og møllarter som lever enten ett eller flere stadier i tørrvarer som korn, mel, nøtter, mais, bønner, krydder, knekkebrød, tørket frukt, mandler, osv., som gjerne har stått urørt i lenger tid.

I de store næringsmiddelbedriftene kontrolleres aktiviteten av lagervareinsekter gjennom strategisk renhold og strategiske punktbehandlinger med insektpreparater.

Lagervareinsektene følger gjerne varens gang fra råvare til forbruker. Derfor hender det av og til at bille- og møllarter dukker opp i de private husholdningene. Da er det viktig å lokalisere de infiserte varene, for så å kaste disse og eventuelt andre tørrvarer i samme skap. Deretter bør matkapet støvsuges godt i sprekker og deretter behandles med et insektpreparat.

Vasking med sterke husholdningsmidler vil bare føre til mer fuktighet som igjen bedrer levevilkårene for insektene. Noen arter vandrer i større grad enn andre. Da må også tilstøtende rom behandles.